آيه هاي ترديد

اين ها نه زخم هايي است كه در زندگي، در انزوا، مثل خوره ذره ذره روح آدم را مي خورند و مي تراشند، و نه حرف هايي است كه آدم به سايه اش مي گويد تا خودش را به او معرفي كند. بلكه حرف هاي سايه اي است با خودش؛ سايه اي كه آدمش رفته، نيست ديگر.

My Photo
Name:

"All my life I've been harassed by questions: Why is something this way and not another? How do you account for that? This rage to understand, to fill in the blanks, only makes life more banal. If we could only find the courage to leave our destiny to chance, to accept the fundamental mystery of our lives, then we might be closer to the sort of happiness that comes with innocence."

20071201

زندگی تنها به شرطی ارزشمند است
که بفهمیم و بپذیریم
که میان پرده ای نادریافتنی
از هوشیاری و آگاهی ست.
بین دو خلا،
منزلی در میان راه است
که بنیادش بر بی رحمی عمومی و غیر شخصی ست؛
شوخی ست بی آنکه قسط شوخی باشد...

1 Comments:

Anonymous younas said...

میان پرده ای نادریافتنی
بین دو خلا

hamine

Sat Dec 01, 08:15:00 PM GMT  

Post a Comment

<< Home