آيه هاي ترديد

اين ها نه زخم هايي است كه در زندگي، در انزوا، مثل خوره ذره ذره روح آدم را مي خورند و مي تراشند، و نه حرف هايي است كه آدم به سايه اش مي گويد تا خودش را به او معرفي كند. بلكه حرف هاي سايه اي است با خودش؛ سايه اي كه آدمش رفته، نيست ديگر.

My Photo
Name:

"All my life I've been harassed by questions: Why is something this way and not another? How do you account for that? This rage to understand, to fill in the blanks, only makes life more banal. If we could only find the courage to leave our destiny to chance, to accept the fundamental mystery of our lives, then we might be closer to the sort of happiness that comes with innocence."

20080114

آنکس که می خواهد براستی پوچی و بیهودگی انسان بودن را دریابد، بایستی به رابطه علت و معلول عشق نظر کند. علت چیزی پیش پا افتاده و غیرقابل توصیف است و معلول چیزی بس عظیم. اگر بینیِ "کئوپاترا" کمی کوتاه تر بود، تاریخ دنیا را دیگرگون می ساخت.

1 Comments:

Anonymous فريدا said...

... و من علتم

Sun Jan 20, 06:25:00 PM GMT  

Post a Comment

<< Home