آيه هاي ترديد

اين ها نه زخم هايي است كه در زندگي، در انزوا، مثل خوره ذره ذره روح آدم را مي خورند و مي تراشند، و نه حرف هايي است كه آدم به سايه اش مي گويد تا خودش را به او معرفي كند. بلكه حرف هاي سايه اي است با خودش؛ سايه اي كه آدمش رفته، نيست ديگر.

My Photo
Name:

"All my life I've been harassed by questions: Why is something this way and not another? How do you account for that? This rage to understand, to fill in the blanks, only makes life more banal. If we could only find the courage to leave our destiny to chance, to accept the fundamental mystery of our lives, then we might be closer to the sort of happiness that comes with innocence."

20100628

پوچی راه نیست
پوچی زندگی نیست
... پوچی فقط یه مرحله ست بین داشتن و نداشتن
بین بودن و نبودن
بین نمردن و مردن.
تنهایی هم راه نیست
تنهایی زندگی نیست
... تنهایی هم فقط یه مرحله ست بین نداشتن و داشتن
نبودن و بودن
مردن و نمردن
به همین سادگی.

2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

ziba bud por bud va khaas chon khodet

Thu Jul 15, 07:51:00 PM GMT  
Anonymous Anonymous said...


و چه زندان تنگیست زندگی وقتی تک تک ِ لجظه هایت افتاده اند در دام ِ ابهام وجود

Mon Feb 07, 09:03:00 PM GMT  

Post a Comment

<< Home