آيه هاي ترديد

اين ها نه زخم هايي است كه در زندگي، در انزوا، مثل خوره ذره ذره روح آدم را مي خورند و مي تراشند، و نه حرف هايي است كه آدم به سايه اش مي گويد تا خودش را به او معرفي كند. بلكه حرف هاي سايه اي است با خودش؛ سايه اي كه آدمش رفته، نيست ديگر.

My Photo
Name:

"All my life I've been harassed by questions: Why is something this way and not another? How do you account for that? This rage to understand, to fill in the blanks, only makes life more banal. If we could only find the courage to leave our destiny to chance, to accept the fundamental mystery of our lives, then we might be closer to the sort of happiness that comes with innocence."

20100101

مرا به جایی ببر که هیچ کس را امتحان نمی کنند. من خودم از همه بیشتر سرجلسه مراقب خودم هستم. لعنت به من. چه کسی آن قدر محکم بر قانون های خودش ایستاده است که بتواند مرا امتحان کند؟ از امتحان شما سربلند بیرون آمدن، سرشکستگی خود من است. من ناظرها را دوست ندارم.
مومن کسی ست که به قانون های خودش عمل کند و شما چطور از خلوص من در بیان قانون هایم مطمئن می شوید؟ شما که حق قانون شخصی داشتن را برای کسی قائل نمی شوید. قضاوت های کوچکتان، کوچک و بی پایان. در بایگانی شما بماند. من صاحبشان نیستم.

1 Comments:

Blogger خر مرد رند said...

باورم نمی شد کسی بتونه اینقدر شیوا این مسئله رو بنویسه. عالی بود

Fri Jul 16, 09:04:00 PM GMT  

Post a Comment

<< Home