آيه هاي ترديد

اين ها نه زخم هايي است كه در زندگي، در انزوا، مثل خوره ذره ذره روح آدم را مي خورند و مي تراشند، و نه حرف هايي است كه آدم به سايه اش مي گويد تا خودش را به او معرفي كند. بلكه حرف هاي سايه اي است با خودش؛ سايه اي كه آدمش رفته، نيست ديگر.

My Photo
Name:

"All my life I've been harassed by questions: Why is something this way and not another? How do you account for that? This rage to understand, to fill in the blanks, only makes life more banal. If we could only find the courage to leave our destiny to chance, to accept the fundamental mystery of our lives, then we might be closer to the sort of happiness that comes with innocence."

20090815

واقعيت زندگي در روياهايم گم شد و روياهايم در رسيدن به واقيعت.

2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

salam!
ama gahi roya o vagheiyat jangi be rah miandazand ke sarzamin vojod ra be nabodi miresanand.

Mon Sep 21, 05:42:00 PM GMT  
Anonymous ری را said...

رویای تلخ زمین را به افسانه چشمان ات پیوند میزنم تا به لمس نگاهت نزدیک تر باشم

Sat Dec 26, 03:50:00 PM GMT  

Post a Comment

<< Home