آيه هاي ترديد

اين ها نه زخم هايي است كه در زندگي، در انزوا، مثل خوره ذره ذره روح آدم را مي خورند و مي تراشند، و نه حرف هايي است كه آدم به سايه اش مي گويد تا خودش را به او معرفي كند. بلكه حرف هاي سايه اي است با خودش؛ سايه اي كه آدمش رفته، نيست ديگر.

My Photo
Name:

"All my life I've been harassed by questions: Why is something this way and not another? How do you account for that? This rage to understand, to fill in the blanks, only makes life more banal. If we could only find the courage to leave our destiny to chance, to accept the fundamental mystery of our lives, then we might be closer to the sort of happiness that comes with innocence."

20090405

این بخیه ها اگر کشیده شود
اندامی فرو ریخته می ماند
بند زده ام
صورت و
نگاه و
لبخندش را ...

2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

I am sure I would like what you write. Just happened to be directed - by chance - to your blog and immediately felt pity I couldn't understand your graphically beautiful language!
Good taste in music, good taste surely in matters of the soul!
bye, ana

Mon Apr 06, 11:46:00 AM GMT  
Anonymous ...بانو said...

تنها روحت بر جای می ماند، مُحکم و استوار...همان روحت را که در طول این سالیان ساخته ای، تو را کفایت می کند...هنوز روح عُریان مرا ندیده بودی که رفتی...یا شاید دیدی که اینگونه رفتی...چه دیدی؟ با من بگو

Sat Apr 11, 09:15:00 AM GMT  

Post a Comment

<< Home