آيه هاي ترديد

اين ها نه زخم هايي است كه در زندگي، در انزوا، مثل خوره ذره ذره روح آدم را مي خورند و مي تراشند، و نه حرف هايي است كه آدم به سايه اش مي گويد تا خودش را به او معرفي كند. بلكه حرف هاي سايه اي است با خودش؛ سايه اي كه آدمش رفته، نيست ديگر.

My Photo
Name:

"All my life I've been harassed by questions: Why is something this way and not another? How do you account for that? This rage to understand, to fill in the blanks, only makes life more banal. If we could only find the courage to leave our destiny to chance, to accept the fundamental mystery of our lives, then we might be closer to the sort of happiness that comes with innocence."

20090213

و مرا از وسط دو نيمه كرد،
نيمي انسان
و نيمي نهنگي كه مدام به دريا مي زند

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

your blog is pretty perfect and i pray that you may keep it up.
Man is not made wise just by the re correction of the past but by the responsibility of the future.
I also attached to the success literature and i have seen that you are really interested in writing about the same staff so lets keep in touch.didas-secret.blogspot.com

Sat Jun 27, 06:58:00 AM GMT  

Post a Comment

<< Home