آيه هاي ترديد

اين ها نه زخم هايي است كه در زندگي، در انزوا، مثل خوره ذره ذره روح آدم را مي خورند و مي تراشند، و نه حرف هايي است كه آدم به سايه اش مي گويد تا خودش را به او معرفي كند. بلكه حرف هاي سايه اي است با خودش؛ سايه اي كه آدمش رفته، نيست ديگر.

My Photo
Name:

"All my life I've been harassed by questions: Why is something this way and not another? How do you account for that? This rage to understand, to fill in the blanks, only makes life more banal. If we could only find the courage to leave our destiny to chance, to accept the fundamental mystery of our lives, then we might be closer to the sort of happiness that comes with innocence."

20080918

اندیشه هایم را
با گیره ای در خیال می آویزم
تا باد
حکم نافرمانی را در جهان پخش نکند.

ــ از تعلق و درد خالي شده ام.
ــ چه خوب!
ــ جهانيان بدانند!
ــ و رعايا شاد باشند...

7 Comments:

Anonymous younas said...

از تعلق و درد خالي شده ام .. چه خوب..

حالت چطوره؟

Sun Sep 21, 08:55:00 AM GMT  
Anonymous Anonymous said...

http://www.youtube.com/watch?v=rMV-B-132QY&feature=related

Fri Oct 03, 04:08:00 PM GMT  
Blogger Etc e tal said...

Oi!!! Tudo bem? não entendi nada do que está escrito ai. Que coisa, meu nome é Julia... se puder vai lá no blog!

Bjusss :-)

Sat Oct 04, 02:32:00 PM GMT  
Anonymous Anonymous said...

www.0darajeh.blogfa.com
چه خوب از درد و تعلق خاطر رها شدی

Wed Oct 15, 03:06:00 PM GMT  
Blogger Leilinha Xavier said...

good weekend for you goob]dbye, kisses God bless you bye

Fri Oct 17, 07:37:00 PM GMT  
Anonymous C R A C K E R said...

بنوش ! بگير!
نوشدارو
پس از مرگ سهراب
نمي خواهم
دلقکها
وعروسکهاي جهان را!
- بوسه هاي تلخ زمين اند-
اما تفا له شعرم
شايد !
بر چهره خاک زيادي !
هي هي جنازه ام را به تو تحميل مي کنم زندگي !
زيستن ندارد!
برگهاي مرا جمع کن!
آتشي
پهن کن !
دودش آسمان را کور کند مگر
که بني آدم اعضاي
يکديگر نبودند
که عزاي يکديگر...

Wed Oct 22, 09:31:00 AM GMT  
Anonymous crucifixion said...

khosh behalet ke khali shodi!

Thu Nov 06, 03:45:00 PM GMT  

Post a Comment

<< Home