آيه هاي ترديد

اين ها نه زخم هايي است كه در زندگي، در انزوا، مثل خوره ذره ذره روح آدم را مي خورند و مي تراشند، و نه حرف هايي است كه آدم به سايه اش مي گويد تا خودش را به او معرفي كند. بلكه حرف هاي سايه اي است با خودش؛ سايه اي كه آدمش رفته، نيست ديگر.

My Photo
Name:

"All my life I've been harassed by questions: Why is something this way and not another? How do you account for that? This rage to understand, to fill in the blanks, only makes life more banal. If we could only find the courage to leave our destiny to chance, to accept the fundamental mystery of our lives, then we might be closer to the sort of happiness that comes with innocence."

20080118

ديري اندک زماني بودن هر لحظه ديگر بار دل کندن و رفتن هيچ چيز تا به ابد نمي پايد

به [شما] تاكيد مي كنم عشق تان موقتي است

از آن به اندازه ي يك علاقه ي موقت:
1 ــ لذت ببريد،
2 ــ قدرت بگيريد،
3 ــ رويش حساب كنيد،
4 ــ برايش برنامه بگذاريد،
بعد اگر اين علاقه در طول زمان باقي ماند شما جيزي از دست نداده ايد و مي توانيد ادامه بدهيد. اگر هم از بين رفت باز هم شما به اندازه ي كافي از آن بهره برده ايد و جاي افسوسي نخواهد بود.

يادتان باشد هر عشقِ ابدي همين عشق موقتي است كه در طول زمان امتداد پيدا كرده. ماهيت اش يكي است.

براي همين قرآن مي گويد از خدا بخواهيد مسلمان بميريد
يعني مسلماني تان تا مرگ امتداد پيدا كند
و نمي گويد از خدا بخواهيد مسلمان تر بميريد.

در مورد عشق هيچ فرقي بين عشق يك ساله با يكصدساله،
از نظر ماهيت و كيفيت وجود ندارد
و نمي شود گفت آن عشق صدساله عشق تر
و عاشق اش عاشق تر است
بلكه آن فقط پايدارتر بوده.

همين

3 Comments:

Anonymous عروسك شكسته said...

به هر چى فكر كنى اتفاق ميافته

Fri Jan 18, 07:08:00 PM GMT  
Anonymous نعنا said...

شغل اصلی من در واقع دل بستن است ...
آدم یا درخت ... لیوان یا نگاه ...
فر قی نمی کند ...
چونان که در روز مرگی هایم دل میبندم و می کشم ...
و دوباره دل می بندم ...
و جدانم مرده ...
ولی پیروزم !

Sat Jan 19, 04:47:00 AM GMT  
Anonymous nooshin said...

!گوش کن
وزش ظلمت را می شنوی ؟
لحظه ای
......... وپس از آن هیچ

Sat Jan 19, 12:05:00 PM GMT  

Post a Comment

<< Home