آيه هاي ترديد

اين ها نه زخم هايي است كه در زندگي، در انزوا، مثل خوره ذره ذره روح آدم را مي خورند و مي تراشند، و نه حرف هايي است كه آدم به سايه اش مي گويد تا خودش را به او معرفي كند. بلكه حرف هاي سايه اي است با خودش؛ سايه اي كه آدمش رفته، نيست ديگر.

My Photo
Name:

"All my life I've been harassed by questions: Why is something this way and not another? How do you account for that? This rage to understand, to fill in the blanks, only makes life more banal. If we could only find the courage to leave our destiny to chance, to accept the fundamental mystery of our lives, then we might be closer to the sort of happiness that comes with innocence."

20080115

مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ
واقعا... كيست آن كس كه به خدا وامى نيكو دهد؟

1 Comments:

Anonymous فروز said...

مادربزرگ ام می گوید: "مرد خدای زن است روی زمین." اما حقیقت امر من تا به حال بندگی و اطاعت اش را ندیده ام نسبت به این خدای زمینی اما این جمله اش را خیلی دوست دارم...

Sat Nov 15, 04:05:00 PM GMT  

Post a Comment

<< Home