آيه هاي ترديد

اين ها نه زخم هايي است كه در زندگي، در انزوا، مثل خوره ذره ذره روح آدم را مي خورند و مي تراشند، و نه حرف هايي است كه آدم به سايه اش مي گويد تا خودش را به او معرفي كند. بلكه حرف هاي سايه اي است با خودش؛ سايه اي كه آدمش رفته، نيست ديگر.

My Photo
Name:

"All my life I've been harassed by questions: Why is something this way and not another? How do you account for that? This rage to understand, to fill in the blanks, only makes life more banal. If we could only find the courage to leave our destiny to chance, to accept the fundamental mystery of our lives, then we might be closer to the sort of happiness that comes with innocence."

20080117

هیچگونه حادثه ايی وجود ندارد، درست همانطور که هیچ آغاز و پايانی وجود ندارد
من حقيقت را وقتی می بينم که نگاهی کاملا احمقانه دارم ...
حقیقت مهمتر از واقعیت است.

2 Comments:

Anonymous younas said...

حقيقت مهتر از واقعيته .. كاملاً قبول دارم حسابي
شايد احمقها بيشتر از عاقلها مي دونن اينطور نيس؟
ولي چه كنيم با بعضيا كه حقيقت و واقعيت براشون يه مفهوم رو داره و فرق تصوير رو با اصل درك نمي كنن
البته هر كي مختار هر جور كه دوس داره مسير زندگيشو انتخاب كنه

Thu Jan 17, 04:14:00 PM GMT  
Anonymous نعنا said...

نگاهی که گاهی جس تعفن به زندگی می بخشد !

Fri Jan 18, 04:51:00 AM GMT  

Post a Comment

<< Home