آيه هاي ترديد

اين ها نه زخم هايي است كه در زندگي، در انزوا، مثل خوره ذره ذره روح آدم را مي خورند و مي تراشند، و نه حرف هايي است كه آدم به سايه اش مي گويد تا خودش را به او معرفي كند. بلكه حرف هاي سايه اي است با خودش؛ سايه اي كه آدمش رفته، نيست ديگر.

My Photo
Name:

"All my life I've been harassed by questions: Why is something this way and not another? How do you account for that? This rage to understand, to fill in the blanks, only makes life more banal. If we could only find the courage to leave our destiny to chance, to accept the fundamental mystery of our lives, then we might be closer to the sort of happiness that comes with innocence."

20081119

پيامهايي که از جهان مي رسند مخاطبان خاصي ندارند،
عنوانشان "به هرکس که مربوط مي شود" مي باشد.

او در مقابل تو برهنه ایستاده است
می توانی ببینی و یا امتحان کنی
اما او چون نسیمی به سوی تو می آید
می توانی بیاشامی یا پرستش اش کنی
فرقی ندارد که چگونه پرستش می کنی
مادامی که زانو زده ای ...