آيه هاي ترديد

اين ها نه زخم هايي است كه در زندگي، در انزوا، مثل خوره ذره ذره روح آدم را مي خورند و مي تراشند، و نه حرف هايي است كه آدم به سايه اش مي گويد تا خودش را به او معرفي كند. بلكه حرف هاي سايه اي است با خودش؛ سايه اي كه آدمش رفته، نيست ديگر.

My Photo
Name:

"All my life I've been harassed by questions: Why is something this way and not another? How do you account for that? This rage to understand, to fill in the blanks, only makes life more banal. If we could only find the courage to leave our destiny to chance, to accept the fundamental mystery of our lives, then we might be closer to the sort of happiness that comes with innocence."

20091201

ديري
اندک زماني
بودن
هر لحظه
ديگر بار
دل کندن و رفتن
هيچ چيز تا به ابد نمي پايد

2 Comments:

Anonymous فروز said...

زندگی ارثیه ای است که به ارث می گذاریم. دل کندنی نیست اما از دست رفتنی است.

Mon Dec 07, 05:07:00 PM GMT  
Anonymous Anonymous said...

چه دل خسته آریان مهر جان؟

Thu Dec 10, 11:09:00 AM GMT  

Post a Comment

<< Home