آيه هاي ترديد

اين ها نه زخم هايي است كه در زندگي، در انزوا، مثل خوره ذره ذره روح آدم را مي خورند و مي تراشند، و نه حرف هايي است كه آدم به سايه اش مي گويد تا خودش را به او معرفي كند. بلكه حرف هاي سايه اي است با خودش؛ سايه اي كه آدمش رفته، نيست ديگر.

My Photo
Name:

"All my life I've been harassed by questions: Why is something this way and not another? How do you account for that? This rage to understand, to fill in the blanks, only makes life more banal. If we could only find the courage to leave our destiny to chance, to accept the fundamental mystery of our lives, then we might be closer to the sort of happiness that comes with innocence."

20091223

باور كنيد
اين ترن به آخرين ايستگاه نرسيده از ريل خارج مي شود
و ما مسافران اقيانوسي كه
به ميهماني كوسه ها ختم مي شود.

هميشه نگران بوديم، نگران
مباد بادي از آن طرف ها
نسلي را به دريا بريزد و همه را ميهمان كوسه ها كند
و هي اتفاق بيفتد
و اتفاق هي از دست هاي مان بيفتد.

پسرها رفتند رفتند.
دخترها رفتند كولي شدند.
كولي ها وحشي شدند رفتند.
و مادربزرگ
ابر شد و آن قدر باريد تا خودش را تمام كرد.

تكه هاي مرا باد برد
و آن قدر تلخ شدم و زخمي شدم و تخس
كه نفرين پيرزن هي بيخ گوش ام تكرار شد:
خير نبيني! اين حرف هاي نحس را از كجا آورده اي؟

باور كنيد
ديوانه هاي اين آبادي از ته سيگارهاي ميدان انقلاب بيشتراند.
و همه تنها تنها تنها
و همه جدا جدا جدا
و پاره هاي يك ترن
كه لابه لاي جلبك ها دفن شدند.

نگران ام.
مي ترسم از خون ماه تغذيه كنيم.
آن قدر كه نفريني گلوگير ماه بانوي مان شود
با آن چشم هاي نازاش
با آن حرف هاي نازاش
با آن دست هاي نازك نازاش
با آن سادگي هاي اش
با آن...

لب ام مچاله ي طنزي كثيف مي شود
و ساعت
تيك مي كند و تاك مي كند و تاك مي كند و تيك مي كند
و سعي مي كنم رعشه ي شانه هاي سماور را آرام كنم.

باور كنيد
اين جا محله ي برو بياست
و ما مسافران ترني كه يك روز از ريل خارج مي شود.
هنوز عقل ام را از دست نداده ام
باور كنيد.

لينك دانلود فايل صوتي اين متن (download)

3 Comments:

Anonymous Anonymous said...

az reil kharej mishi ba nefrine mah va jolbak ha ehate mishi ama baz ham dasthaye nazoke banooye to pishaniyat ra navazesh mikonad

Sat Dec 26, 12:28:00 PM GMT  
Anonymous Anonymous said...

Your light fills my darkest world
And I can see the miracle
That keeps me from falling

Sat Dec 26, 05:05:00 PM GMT  
Anonymous فروز said...

با صدای تو خوب بود. :)

Fri Jun 18, 03:17:00 PM GMT  

Post a Comment

<< Home