آيه هاي ترديد

اين ها نه زخم هايي است كه در زندگي، در انزوا، مثل خوره ذره ذره روح آدم را مي خورند و مي تراشند، و نه حرف هايي است كه آدم به سايه اش مي گويد تا خودش را به او معرفي كند. بلكه حرف هاي سايه اي است با خودش؛ سايه اي كه آدمش رفته، نيست ديگر.

My Photo
Name:

"All my life I've been harassed by questions: Why is something this way and not another? How do you account for that? This rage to understand, to fill in the blanks, only makes life more banal. If we could only find the courage to leave our destiny to chance, to accept the fundamental mystery of our lives, then we might be closer to the sort of happiness that comes with innocence."

20100630

مجنون كه مي شوي
ليلي ات را
مي برند

2 Comments:

Anonymous nafis said...

خوب مجنون نباش
آنگونه باش که عاشق و معشوق و عشق یکی باشد .. آنگاه که یکی باشی کسی نمی تواند جدایت کند

Sat Jul 03, 05:59:00 AM GMT  
Anonymous فروز said...

جایش شاعرت می کنند. می ارزد؟

Wed Aug 18, 03:33:00 PM GMT  

Post a Comment

<< Home