آيه هاي ترديد

اين ها نه زخم هايي است كه در زندگي، در انزوا، مثل خوره ذره ذره روح آدم را مي خورند و مي تراشند، و نه حرف هايي است كه آدم به سايه اش مي گويد تا خودش را به او معرفي كند. بلكه حرف هاي سايه اي است با خودش؛ سايه اي كه آدمش رفته، نيست ديگر.

My Photo
Name:

"All my life I've been harassed by questions: Why is something this way and not another? How do you account for that? This rage to understand, to fill in the blanks, only makes life more banal. If we could only find the courage to leave our destiny to chance, to accept the fundamental mystery of our lives, then we might be closer to the sort of happiness that comes with innocence."

20110311

زلالي لهجه ي باران
دريغا تلخ بود آن شب
ميان آن همه فرياد.

زن پچ پچي دارد
به نوميدي:
خدايا!
كاش برگردد، ببيند
آتش روشن
ــ دلم را ــ
در كنار ساحل خاموش...

2 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Nice post...

Sat Mar 12, 01:09:00 AM GMT  
Blogger Tsu said...

Não sei como acabei entrando em seu blog mas...fiquei surpresa com os textos. Sou brasileira e usei o google para traduzir sua página...
Bom, só quis deixar registrado meu comentário aqui, de alguma forma.

Thu May 12, 12:05:00 PM GMT  

Post a Comment

<< Home