آيه هاي ترديد

اين ها نه زخم هايي است كه در زندگي، در انزوا، مثل خوره ذره ذره روح آدم را مي خورند و مي تراشند، و نه حرف هايي است كه آدم به سايه اش مي گويد تا خودش را به او معرفي كند. بلكه حرف هاي سايه اي است با خودش؛ سايه اي كه آدمش رفته، نيست ديگر.

My Photo
Name:

"All my life I've been harassed by questions: Why is something this way and not another? How do you account for that? This rage to understand, to fill in the blanks, only makes life more banal. If we could only find the courage to leave our destiny to chance, to accept the fundamental mystery of our lives, then we might be closer to the sort of happiness that comes with innocence."

20100715

هرگز نمی شود به همه ی شرايطی که بر ويژگی لحظه اثر می گذارد توجه کرد و آن ها را مورد ارزيابی قرار داد٬ شرايطی که حتی در داخل آن لحظه٬ موثر است و سرانجام در ارزيابی نقش دارد٬ از اين رو نادرست است که گفته شود ديروز احساس قاطعيت می کردم٬ امروز غرق در ياس هستم. اين تفاوت گذاری ها فقط نشان می دهد که آدم می خواهد بر کسی تاثير بگذارد٬ و تا آنجا که ممکن است به دور از آن کس٬ پنهان در پس تعصبات و خيالپردازی ها٬ موقتا يک زندگی مصنوعی بيافريند٬ چنان که گاهی کسی در گوشه ی ميخانه ای٬ پنهان شده در پس يک ليوان کوچک ويسکی٬ کاملا در لاک خود فرو رفته٬ خود را به چيزی مگر تصورات و روياهای دروغين و غير قابل اثبات مشغول نمی کند...

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

SAAMI ...IN PUST KE ANDAKHTI KHEYLI GHEYMATIST KHEYLI

Mon Aug 09, 08:11:00 PM GMT  

Post a Comment

<< Home